Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EXCLUVIN gevestigd te Grootegast

 1. Algemeen:
  De onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij wij partij zijn.
 2. Levering:
  De minimum bestelling voor levering zonder bezorgkosten bedraagt 18 flessen. Voor kleinere bestellingen wordt €9,95 aan transportkosten in rekening gebracht. Levering van uw bestelling geschiedt door de eigen vervoersdienst van Excluvin of door een door Excluvin ingehuurde koeriersdienst. U ontvangt de bestelde goederen gecontroleerd en goed verpakt in kartonnen dozen. De opgegeven levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Bij overschrijding hiervan heeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel de opdracht in te trekken. De koper kan in geval van overschrijding van de levertijd slechts aanspraak maken op schadevergoeding wanneer dat van tevoren schriftelijk is overeengekomen. In geen geval heeft de koper het recht vergoeding van indirecte schade te vorderen.
 3. Risico:
  Vanaf de aflevering verblijven de goederen voor rekening en risico van de koper. Het gebruik van de goederen is voor risico van de koper.
 4. Reclame:
  Reclames moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Na verloop van deze termijn zijn wij niet verplicht klachten over duidelijk waarneembare afwijkingen en/of gebreken in behandeling te nemen. Betreft de reclame afwijkingen en/of gebreken welke eerst later kunnen blijken, dan kan de reclame alsnog geldend worden gemaakt binnen 8 dagen, nadat de afwijking en/of het gebrek de koper is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken. Na verloop van 3 maanden na factuurdatum zijn wij niet meer verplicht enige klacht van de koper, van welk aard ook, in behandeling te nemen. In geval van gerechtvaardigde reclame hebben wij het recht om naar onze keuze de betreffende goederen te vervangen dan wel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen. De koper heeft nimmer het recht een schadevergoeding en/of boete te vorderen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op en wij zijn niet gehouden een reclame van koper in behandeling te nemen zolang de koper enige factuur onbetaald laat. Wij sluiten compensatie nadrukkelijk uit.
 5. Eigendomsvoorbehoud:
  Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke wij op grond van enige koopovereenkomst tegen koper geldend kunnen maken, blijven de geleverde goederen ons eigendom. De koper is verplicht de goederen op eerste aanmaning van ons te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan ons terug te geven.
 6. Betaling:
  Wanneer geen andere termijn is overeengekomen dient de betaling te geschieden bij aflevering van de goederen. Bij niet tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen kunnen wij zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente in rekening brengen van 1% per maand. De rentebedragen welke ingevolge het bovenstaande door de koper verschuldigd zijn worden bij de hoofdsom opgeteld na het verstrijken van een maand. Over het totaalsaldo zal na afloop van de maand volgende op de maand als bedoeld in vorige zinsnede rente verschuldigd zijn. In geval van niet tijdige betaling, surseance van betaling, faillissement of liquidatie aan de zijde van de koper zijn wij gerechtigd alle nog niet uitgevoerde overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van geleden schade en gederfde winst. Wij behouden ons het recht voor om in ieder stadium van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens ons. Wanneer de koper aan een desbetreffend onderzoek geen gevolg geeft, hebben wij het recht verdere levering te onderbreken. De hieruit voortvloeiende schade, kosten en interessen in winstderving komen ook in dit geval volledig voor rekening van de koper.
 7. Overmacht:
  In geval van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd te annuleren, hetzij de overeengekomen levertijd te verlengen met de duur der overmacht. De koper heeft niet het recht de overeenkomst te annuleren of schadevergoeding te vorderen. Als overmacht wordt in deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden verstaan iedere van onze wil onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds is inbegrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijzingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van wijn, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven.
 8. Incassokosten:
  Bij niet nakoming van zijn verplichtingen is de opdrachtgever verplicht aan ons te vergoeden alle incassokosten, zowel de rechtelijke als de buitengerechtelijke, welke gesteld worden op tenminste 15 % van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 50,-. Onder incassokosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling, alsmede de voorschotten en het honorarium van degene die door ons met de invordering is belast.
 9. Toepasselijk recht:
  Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden toepasselijk zijn, worden beheerst door Nederlands Recht. Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen de ressort Groningen onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de rechter van de woonplaats van de koper te adiëren.
 10. Deponering:
  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.

Groningen, september 2010